Web Camera: I 80 Herrick Lane (mm 297.66) - West
[I-80 Herrick Lane - West]

Web Camera: I 80 Herrick Lane (mm 297.66) - East
[I-80 Herrick Lane - East]

Web Camera: I 80 Herrick Lane (mm 297.66) - Bridge
[I-80 Herrick Lane - Bridge]

Web Camera: I 80 Herrick Lane (mm 297.66) - EB Bridge
[I-80 Herrick Lane - EB Bridge]

Web Camera: I 80 Herrick Lane (mm 297.66) - WB Bridge
[I-80 Herrick Lane - WB Bridge]